Privacy Verklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te  kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Volledige naam inclusief voorletters

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adres

 • Vaste telefoonnummer

 • Mobiele telefoonnummer

 • Werk telefoonnummer

 • Email-adres

 • Burgerlijke staat

 • Naam partner

 • Aantal kinderen

 • BSN nummer

 • Zorgverzekeraar + Polisnummer

 • Soort identiteitsbewijs en nummer

 • Beroep

 • Vroegere beroepen

 • Naam en adres apotheek

 • Naam en adres huisarts

 • Medische gegevens

 • Geloofsovertuiging

 • Hobby’s

 

 

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Een aantal keer per jaar zullen wij een nieuwsbrief versturen. Hiervoor maken wij gebruik van uw e-mailadres. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven d.m.v. de link onderaan de nieuwsbrief of u geeft dit telefonisch of per e-mail door aan de praktijk.

Facturen kunnen wij u per e-mail toesturen.

Via ons beveiligd systeem kunnen wij u versleutelde berichten per e-mail sturen met daarbij uitslagen van uw onderzoeken of andere privacy gevoelige informatie. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (data portabiliteit)

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.
 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe  arts  voor integrale geneeskunde kiest,  kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

logo-touchofmatrix.webp
thejourney-logo.png
AC-Flower-logo.png
Yep-logo.jpg

Drs. A.C.J. Vester is aangesloten bij:

Access-Bars_edited_edited.jpg
avig logo.png
aim-logo.png
Black on Transparent.png
 • Instagram
 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon